یه توله ژرمن نر چها ر ماهه دارم تو این سن چقدر باید وزن داشته باشه؟