ساخت تابلو تبلیغاتی و احداث آنها در فضای شهری و متون درج شده بر روی این تابلوها می تواند به راحتی بر ذهن انسانها تاثیر گذار باشد بنابراین برای داشتن محیط زیست تمیز و پاکیزه نیاز به تبلیغات در این زمینه و آگاه سازی بیش از پیش احساس می شود بنابراین اگر مسولین جملات زیبا و آهنگین را در کنار رودخانه ها و پارک ها در تشویق و یادآوری در ارتباط با پاکیزگی محیط زیست فراهم نمایند نقش بسزایی در زیباسازی و رعایت نظافت محیط زیست خواهد داشت