کمکم کنید
من چند تا مرغابی دارم فک کنم کائوچو خورده باید چیکار کنم
براشون مشکل ایجاد می کنه یا نه ؟