سلام یه جک راسل ماده دارم یه جک راسل نر و اصیل میخام برای جفت گیری
تلفن 09389094785