لطفا کمک کنید حالت استفراغ یا خفگی داره نمیدونم مسموم شده یا چیزی تو گلوش گیر کرده یهو دهنش باز میشه صدا درمیاره الان بی حال از آب اومده بیرون رو سنگش افتاده و دهتشو باز میکنه امروز ظهر یهو اینجوری شد

--- ادغام شد ---

تورو خدا جواب بدین تا دیر نشده

--- ادغام شد ---

تورو خدا جواب بدین تا دیر نشده

--- ادغام شد ---

تورو خدا جواب بدین تا دیر نشده

--- ادغام شد ---

تورو خدا جواب بدین تا دیر نشده

--- ادغام شد ---

تورو خدا جواب بدین تا دیر نشده

--- ادغام شد ---

تورو خدا جواب بدین تا دیر نشده

--- ادغام شد ---

تورو خدا جواب بدین تا دیر نشده

--- ادغام شد ---

تورو خدا جواب بدین تا دیر نشده

--- ادغام شد ---

تورو خدا جواب بدین تا دیر نشده

--- ادغام شد ---

تورو خدا جواب بدین تا دیر نشده

--- ادغام شد ---

تورو خدا جواب بدین تا دیر نشده

--- ادغام شد ---

تورو خدا جواب بدین تا دیر نشده

--- ادغام شد ---

تورو خدا جواب بدین تا دیر نشده

--- ادغام شد ---

تورو خدا جواب بدین تا دیر نشده