خرگوش من چیزی نمیخوره . مدفوع هم نمیکنه 2 روزه یه کم کرده اونم اسهال چیکارش کنم