از امروز مدیریت برای پست های واگذاری وجود ندارد و نیاز با تایید مدیر نیست و هر پستی مستقیم ارسال میشود