خرگوشم از دستم پرید پایین بدافتاد زمین بعدش لنگ میزد ولی یه روزه خوب شد. الان راحت میدوه ولی تعجب میکنم چون یکی از انگشتاش نامیزونه و کامل شل شده انگاری شکسته یا دراومده! ناخونش مشکل نداره کامل از بند انگشت شل شده مسلما پاشو میکشه وقتی با انگشتش بازی میکنم ولی نه خیلی. خواستم آتل کنم پاشو ولی راحت آتل از پاش درمیاد