اسمش : نمو

رنگ: آبی فیروزه ای پررنگ

جنسیت: نر

خلق و خو: گاهی شیطون و گاهی آرام.شکمو و بازیگوش