با سلام
این سگ متعلق به پدر و مادرم می باشد و حدود یکسال دارد و نر می باشد کلیه واکسن ها رو زده و شناسنامه دارد و تربیت شده می باشد به دلیل کهولت سن پدر و مادرم امکان نگهداری از این حیوان را ندارند لذا به شخصی که واقعا امکان نگهداری از آن را دارد واگذار می شود.