واگذاری گربه نر پرشین سوپر فلت رنگ خاکستری، سه ساله، عقیم شده، واکسیناسیون و انگل زدایی تا به امروز کامل انچام شده، همراه با شناسنامه و وسایل جانبی
به علت جابجایی و کمبود جا به یک خانواده موجه واگذار می شود.

تماس: 09120294001