من امروز یک لاک پشت خشکی خریدم ولی هیچی نمیخوره
غذاش و جایی که باید براش درست کنم باید چطوری باشه