با سلام من 2 تا عروس هلندی تقریبا 55 روزگی که از پدر مادر والدین میشدن گرفتم و چند روز تو قفس بودن خیلی میترسن و هی میخان گاز بگیرن و فرار کنن لطفا راهنمایی فرمایید چیکا کنم اروم بشن و دستی بشن؟