من مرغ مینا را دیروز خریدم امرپز دیدیم انگشتش قرمزه و اون پاش را بالا میگیره ایا این چیز مهمیه؟؟؟؟؟[IMG]قرمزی انگشت جوجه مرغ مینا[/IMG][IMG]قرمزی انگشت جوجه مرغ مینا[/IMG]