من مرغ مینا را دیروز خریدم امرپز دیدیم انگشتش قرمزه و اون پاش را بالا میگیره ایا این چیز مهمیه؟؟؟؟؟قرمزی انگشت مرغ مینا[/URL][/IMG]قرمزی انگشت مرغ مینا[/URL][/IMG]