سلام
یه خارپشت گوش دراز پیدا کردم از داخل حیاطمون o_O
چیکارش کنم ؟ ب محیط زیست بدم یا پیشنهاد دیگه ای دارین ؟