سلام یک کفتر پیدا کردم که تعادل نداره و سرش چرخیده به یک طرف. مشکلش چیه؟ و اینکه اب و غذا چی باید بهش بدم و چه مقدار؟