آیا بین انسان و همستر بیماری مشترک وجود دارد؟اگر بله چه بیماری هایی؟