سطح زيركشت، ميزان توليد و عملكرد گندم ‌كشور

سطح زير كشت:
سطح زيركشت گندم كشور حدود 41/6 ميليون هكتار برآورد شده است كه 42/37 درصد آن آبي و 58/62 درصد به صورت ديم بوده است

ميزان توليد :
ميزان توليد گندم كشور حدود 44/13 ميليون تن برآورد شده است كه 77/64 درصد آن از كشت آبي و مابقي (23/35 درصد) از كشت ديم بدست آمده است.استان فارس عليرغم رتبه دوم از نظر سطح با 79/13 درصد از توليد گندم كشور در جايگاه نخست قرار گرفته است و استانهاي خراسان، گلستان، خوزستان، كرمانشاه‌وآذربايجان غربي به ترتيب با 23/11، 44/8، 06/8، 95/5 و 21/5 درصد از توليد گندم كشور در مقام هاي دوم تا ششم قرار دارند.
شايان ذكر است كه حدود 68/52 درصد از گندم كشور در شش استان مذكور توليد شده است و سهم ساير استانها 32/47 درصد بيشتر نبوده است. گيلان با سهم 12/0 درصد در توليد گندم كشور در رتبه آخر قرار گرفته است.

عملكرد در هكتار:
عملكرد گندم آبي كشور 3629 كيلوگرم و عملكرد گندم ديم كشور 1181 كيلوگرم در هكتار بوده است. بيشترين عملكرد آبي گندم با 4879 كيلوگرم در هكتار متعلق به استان تهران و كمترين آن با 1580 كيلوگرم در هكتار به استان بوشهر تعلق دارد. استانهاي گلستان و بوشهر نيز به ترتيب با متوسط توليد 2758 و 192 كيلوگرم در هكتار در بين استانهاي گندم ديم كار كشور در جايگاه نخست و آخر قرار گرفته اند.

میزان تولید استانی :
استان خراسان با 85/10 درصد كل اراضي گندم كشور، بيشترين سطح را به خود اختصاص داده است.
پس از آن استان‌هاي‌فارس،آذربايجان ‌شرقي،كردستان،خوزستان، همدان و كرمانشاه به ترتيب با32 /9 ،72/6، 66/6، 59/6، 29/6 ،08/6 درصد كل اراضي گندم كشور مقام هاي دوم تا هفتم را دارا مي باشند ، به عبارتي ديگر بيش از نيمي از (51/52 درصد) اراضي گندم در اين هفت استان كشت شده است. كمترين سطح نيز با حدود 13 هزار هكتار (20/0 درصد اراضي گندم) متعلق به استان هرمزگان مي‌باشد.

اثرات تنش شوری در گندم

حجم زیادی از تحقیقات شوری مربوط به گندم می باشد دانشمندان امید وارند که بتوانند ارقام گندم برتری برای کشت و کار در اراضی شور معرفی نمایند. پیشرفت در اجرای تحقیقات گندم موید این نظریه است.
(triticum aestivum 1)به عنوان یک گیاه نیمه متحمل به شوری شناخته شده است .کاهش رشد گندم یکی از واکنشهای گیاه در تنش شوری است . که ناشی از کاهش فعالیتهای سنتزی مسیرهای متابولیکی سلولها است که ناشی از کاهش فعالیتهای سنتزی مسیرهای متابولیکی سلولها است که تولید ماده خشک را تحت تاثیر قرار میدهد و بصورت کاهش سطح برگ گیاه تظاهر نموده و در نهایت رشد کلیه اندامهای گیاهی و عملکرد راتحت تاثیر قرار می دهد
کافی استوارت(1376)در بررسی اثر شوری بر رشد و عملکرد 9 رقم گندم گزارش نمودند که شوری باعث کاهش سطوح فتوسنتز کننده در گیاه شد – ولی بعضی از ارقام سطح برگ مناسب داشتند . در مقایسه عملکرد آنان نشان دادند که رقم قدس و فلات حساس به شوری هستند . و ارقام بزوستایا – کراس روشن و الوند و موراکو تحمل به شوری داشته اند . برسی نتایج عمده تحقیقات مربوط به شوری نشان می دهد که گروه بندی والدین بر اساس تحمل به شوری برای رسیدن به ارقام برتر در برنامه های به نژادی مفید واقع شده است . لذا می توان نتیجه گرفت که بخشی از مکانیزمهای تحمل به شوری ژنتیکی بوده و قابل انتقال به نتاج است.

تنشهای محیطی مانند : خشکی – شوری و سرما در گیاه موجب بروز یک سری تغییرات مورفولوژیکی و فیزیو لوژیکی می گردند . تعدادی از واکنشهای فیزیولوژیکی القاء شده تحت تنشهای محیطی متفاوت در گیاهان همانند می باشند که حاصل آن بروز روند پیچیده خود تنظیمی در گیاه است .
فرایند تغییرات حاصله نهایتا باعث تغییر تعادل ابی می گردد که بصورت کاهش پتا نسیل آبی بافتها بروز می نماید . لذا بدلیل کاهش شدید پتانسیل آبی محلول خاک سلولهای ریشه گیاه نیز بایستی پتانسیل آبی خود را به حدی کاهش دهند که اختلاف پتانسیل منفی تری بین دوسیستم هم جوار ایجاد شود تا جذب آب از محلول خاک برای گیاه امکان پذیر گردد . گزارشاتی وجود دارد که برخی از ارقام متحمل گندم در مراحل رشد رویشی و زایشی حساسیت یا تحمل متفاوتی نشان داده اند لذا به نظر می رسد که به گزینی به خصوص برای عملکرد دانه نیازمند گزینش در طی چند مرحله است .
مرحله رشد نهالبذری حساسترین مرحله رشدی بیشتر گیاهان به غلظت با لای نمک است در این مرحله از رشد گیاهان غلات جوانه های پنجه تشکیل شده و بعد ار آن رشد و تشکیل آغازه های برگ و سنبلچه شروع می شود .در نتیجه شوری با لای خاک طی مراحل اولیه رشد می تواند به شدت بر عملکرد نهایی بذر تا ثیر بگذارد .اگر چه تنش شوری جوانه زنی و سبز شدن را به تاخیر می اندازد . ولی بعصی گیا هان زراعی قادر به جوانه زنی در سطوح بالاتری از نمک که گیاهان بطور معمول می توانند آن را در مراحل رشد رویشی یا زایشی تحمل کنند هستند .به هر حال این تحمل بالای گیاهان در مراحل نهال بذری و حسا سیت آنها در مراحل رشد بعدی مزیت اندکی است .در گندم دوروم و گندم نان حساسیت به شوری با افزایش سن گیاه کا هش می یابد لذا پائین نگهداشتن شوری خاک در طی مرحله جوانه زنی و سبز شدن گیاهچه ای دارای اهمیت می با شد و به همین منظور کشت هیرم کاری در مناطق خشک و نیمه خشک در مورد غلات مرسوم است. در جو تفاوتهای ارقام در مرحله رشد گیاه افزایش یا فت . همچنین درجه تحمل نسبی در طی زمان رشد برای نیشکر نیز گزارش شده است این گزارشات فرایند غربال و انتخاب را در صورتیکه بر مبنای یک مرحله از رشد گیاه پایه گذاری شده باشد پیچیده می سازد .


طبقه بندی گندم


Øانواع هگزا پلوئیدی 2n=6x=42کروموزوم
به گندمهای معمولی Dinkelمعروف بوده وعموماُ زراعی ولی دارای انواع لخت وبا پوشش می باشد . گونه T.aestivu گونه های وحشی واهلی گندم را برحسب نظرات اویلوف" و اصلاحات مکی" از کرومزومی (ژنتیکی) و به طور کلی به سه گروه به شرح زیر تقسیم میشوند :

Øانواع دیپلوئیدی2n=2x=14 کرومزوم
به این گندمها ، گندمهای تکدانه یا Einkorn نیزمی گویند به لحاظ اینکه در هر سنبلچه واقع در محور سنبله همانند جو دو ردیفه فقط یک دانه تشکیل میشود .
دانه ها نیز همانند جو پوشش دار هستند . انواع زراعی در این گروه بسیار نادر می باشد .

Øانواع تترا پلوئیدی 2n=4x=28 کرومزوم
گندمهای جفت دانهای یا Emmre نامیده می شوند دارای انواع وحشی وزراعی ، لخت وپوشش دار بود ، ودو گونه T.DicoccumوT.Durum (گندم ماکارونی ) در سطوح وسیع کشت میشوند .
یکی از گونه های این گروه می باشد که با داشدن ارقام وانواع مختلف وتیپهای متعدد کاشت غالب جهانی رادارد .


تیپهای گندم :

گندم معمولی دارای انواع بهاره ، پاییزه ،دو فصله می باشد .
گندمهای پاییزه ریشه عمیق تر ، رشد بطئی تر ، رنگ دانه اغلب تیره تر ، درصد پروتئین بیشتر از انواع بهاره رفتن نیاز به دورهای سرما دارند و خفتگی بذر نیز در این تیپ مطرح می باشد.گندم های معمولی نیز دارای انواع سخت ونرم می باشند . در این سختی ونرمی علاوه بر خصوصیات ژنتیکی عوامل محیطی نیز موُثر هستند .گندم های معمولی از نظر برخی خصوصیاتگیاه شناسی مثل داشتن یا نداشتن ریشک ، تراکم یا نیمه تراکم یا باز بودن محور سنبله، ارتفاع و ... دارای فرم های مختلفی هستند.

اصلاح و معرفی یک رقم شیوه های مختلفی دارد که عبارتند از :

1- Selection
گندم های بومی هر کشوری ، مجموعه ای از انواع گندم های مختلف با ویژگی های مختلف می باشد که یک اصلاح گر از بین این انواع با توجه به هدف خود و نیز خصوصیات گیاهی ، مقاومت ها ، حساسیت ها ،عملکرد و غیره بوته های خاصی را انتخاب کرده وبا آزمایشات مختلفی که روی آنها انجام می دهد. در نهایت به یک توده بذر خالص با ویژگی های مورد نظر اصلاح گر می رسد . که با طی تشریفات قانونی آنرا به عنوان یک رقم معرفی می کنند . ارقام آذر ، امید ، روشن ، طبسی از جمله ارقامی هستند که به این ترتیب حاصل شده اند .

2- Plant Introduction

در جهان مناطق متعددی هستند که شرایط اقلیمی آنها با شرایط اقلیمی مناطقی از کشور ما مطابقت می کند .
ارقامی که در این مناطق کشت موفقی داشته باشند ممکن است در مناطق مشابه در کشور ما نیز موفقیت آمیز باشد. لذا مراکز تحقیقات با وارد کردن نمونه ای از آنها به کشور وانجام آزمایشات مختلف برای مناطق خاصی معرفی کرده یا برا انجام تلاقی ها از آنها استفاده کند .
البرز ، بزوستایا ، پنجامو ، چناب ، خزر ، مغان 1و2 و کاوه این گونه اند .

1- Hybridation
ممکن است یک رقم انتخابی از توده های بومی یا یک رقم وارداتی با داشتن صفات مطلوب یک چند ویژگی نا مناسبی هم داشته باشند. مثلآ عملکرد خوب ولی حساس به ریزش.

2- Mutation
ممکن است به صورت طبیعی یا با اقداماتی چون پرتو نگاری با قرار دادن بذور یا گیاهان تحت شرایط با مواد خاص تغییراتی در ترکیبات ژنتیکی ودر نتیجه ویژگی های آنها ایجاد شود . اگر این تغییرات مطلوب باشد که احتمال آن بسیار کم است- میتوان آنرا به عنوان یک موتانت معرفی کرد .مثل موتانت اروند .


vطبقه بندی گندم بر اساس خصوصیات ژنتیکی
گروه دیپلوئید (کروموزوم 2n=28(

پوشیده – زراعیEin kornT. aegilopoidesBa
پوشیده – وحشی Wild einkornT.boeoticum Boisscl

گروه تتراپلوئید ( کروموزوم2n=28)

پوشیده – وحشی Wild EmmerT. dicoccoides Korn
پوشیده –زراعی TimolceviT. dimophecvii Zhukow
پوشیده –زراعی EmmerT. dicoccum schubi
لخت – زراعی Makaroni WheatT. durum Docf
لخت – زراعی Rivci WheatT. mrgidiom L .
لخت - زراعی Khorasan WheatT. wranicum jakubz .
لخت – زراعی Polish Wheat=(T. oricniai pere )
لخت – زراعی Persian WheatT. polonicum vav


üگروه هگزاپلوئیدی ( ( 2n = 42

لخت – زراعی Commun wheatT. vulgare
لخت – زراعی Club wheat
لخت – زراعی Shot wheat
پوشیده – زراعی Spelt
پوشیده – زراعی Rivet wheat
پوشیده – زراعی Khorasan wheat
منابع:
آمارنامه كشاورزي , جلداول محصولات زراعي و باغي , سال زراعي 82 – 1381
مجله کشاورزی منم کشاورز نویسنده مهندس یدالله ظروفی - تولیدات گیاهی