دوز مصرف :


دوز دارو باید 7 روز متوالی تکرار شود.قبل از اضافه کردن هر دوز 30٪ از آب آکواریوم سیفون شود
250میلی گرم به ازای هر 10 گالن معادل 37.8 لیتر آب(هر گالن 3.78 لیتر است)