من پنج تا کبک دارم که یکی شون مریضی بدی گرفته.زیاد فعالیت نداره و همیشه تو چشماش اشک است.
اگه کسی دارو را میدونه چیه به من بگه؟