خواهشا یکی جواب بده ///زمانی که کفتر رو تخم میخوابه نباید ابتنی کنه میخوام ببینم عروس هلندی هم همینجوره یا نه اخه یکجا خوندم باید محیط جا تخمی عروس رو مرطوب نگه داشت ممنونم ؟