حس چشایی در حشرات یکی از اسرار طبیعت


حشرات دارای حس چشایی قوی بوده و اغلب آنها مانند زنبور عسل طعم های شور، ترش، تلخ را از همدیگر تشخیص میدهند.حس چشایی به صورت موهای حسی در سطح زائدهای لب بالا Epipharynx و لب پایین Hypopharynx و پالپ های آرواره پایین و لب پایین و شاخکها و پنجه ها وحتی در آلت تخمریز سیرسیرکها Gryllidae و بعضی زنبورهای پارازیت از تیرهIchneumonidae وBraconidae پراکنده می باشند.مورچه ها و زنبور عسل به وسیله اعضای حس چشایی شاخکها آب قند را از آب خالص تشخیص می دهند در پروانه ها و بعضی از دوبالان و زنبور عسل در صورت فرو بردن پنجه یکی از پاها در شربت قند قطعات دهان آن کشش پیدا کرده و عکس العمل نشان میدهند.

اعضای چشایی موجود در شاخکها و پنجه ها و قطعات دهان غالبا دارای درجه حساسیت متفاوت میباشند چنانچه در سوسکهای Hydrophilusپالپ های لب پایین به مواد اسیدی و پالپ آرواره پایین به ترکیبات شور و تلخ حساس می باشد.

دکتر مهرداد حلوائی

متخصص فیزیولوژی جانوری و کنترل آفات شهری و صنعتی از دانشگاه تسینگ هوآی چین