آرایش سگ های فعال و پرتحرک مشکل تر و نیازمند کنترل بهتر و مقید کردن ویژه است حتی اگر نیاز باشد با در آغوش گرفتن باعث آرامش پت شویم