پرشین ها به علت موهای متراکم و بلند علاوه بر براشینگ روزانه نیازمند آرایش و اصلاح مداوم هستند .