نگاه کردن به پت در حال اصلاح از طریق آینه مانند روش نگاه به مدل های انسانی در حال آرایش تصویر درست تری از نتیجه کار نشان میدهد و برای رفع نواقص آرایش مفید است