آيا ميتوان ايدز گربه را با واكسن درمان كرد؟ (ترجمه)


ويروس نقص سيستم ايمني گربه سانان، كه همچنين به عنوان ايدز گربه شناخته ميشود بيماري سيستم ايمني است كه در حال حاضر ده درصد از گربه ها را در بر ميگيرد. fiv گربه شما را از نظر سیستم ایمنی بی دفاع میکند و او را در مقابل ديگر بيماريها ضعيف ميكند.


اگرچه fiv غير قابل درمان است، اما نوعي برنامه دارويي وجود دارد كه به تقويت سيستم ايمني كمك ميكند و پيشرفت بيماري را كند ميكند.

موثرترين راه براي حفاظت از گربه‌تان در برابر ايدز گربه‌سانان پيشگيري است.اقدامات پيشگيري كننده

براي به حداقل رساندن احتمال عفونت، اين مهم است كه بدانيم ايدز گربه توسط بزاق و خون منتقل ميشود.

اگر شما نگران گربه‌هاي آلوده در محدوده خود هستيد، گربه‌تان را جدا از آنها نگه داريد و مطمئن شويد كه با يك گربه fiv مثبت ارتباط ندارد. اگر چه واكسني كه شانس ابتلا به fiv حيوان خانگيتان را كاهش دهد وجود دارد. گربه‌هايي كه از تعامل با گربه‌هاي آلوده نگه داشته ميشوند در معرض خطر كمتري از بيمار شدن هستند.

اگر شما ميدانيد كه گربه‌تان آلوده به fiv است، كمك كنيد كه احتمال انتقال بيماري را به ديگر گربه ها با نگه داشتن او در خانه و جداسازي او از هرگونه پت ديگري كاهش دهيد. ويروس نقص ايمني گربه‌سانان قابل انتقال به انسانها نيست.

با آگاهي از نحوه گسترش fiv ، شما ميتوانيد با موفقيت از گربه‌تان در برابر عفونت محافظت كنيد.

(( با تشكر از راهنماييهاي بسيار ارزشمند ادمين عزيز ))

ترجمه: خاله‌ي شاني