پسر‌بچه کاشف‌بزرگترین برگ‌درخت‌جهان‌در‌حالی نامش در کتاب‌رکوردداران‌گینس به ثبت رسید که اوا استیل دختر 10 ساله هم وطن او که اهل ونکوور است با نشان دادن برگ درخت 42 سانتی معتقد است برگ درخت‌کشف شده توسط‌او بزرگتر از برگ جوزف است اما دوست ندارد با گینس تماس بگیرد!
جوزف دوناتو 9 ساله اهل پیکرینگ در اونتاریوی کانادا اسات که با پیدا کردن بزرگترین برگ درخت جهان نامش در کتاب گینس به ثبت رسید. برگ مذکور در ابعاد 34 در 29 سانتی متر است. والدین جوزف با گرفتن عکس از فرزند و برگ درخت سعی کردند آنرا در روزنامه ها چاپ کرده تا با ارسال نامه به گینس از این مرکز ثبت رکورد داران عالم تقاضا کنند که نام فرزندشان را درج کنند. با ورود نماینده ای از گینس به منزل جوزف همه چیز به نفع وی شده و حالا با ثبت نامش در گینس بچه معروفی شده است. جوزف این برگ را در پارک نزدیک خانه خود یافته و ذوق زده شد.

روز بعد از اینکه عکس جوزف در تلویزیونهای کانادا نشان داده شد دختر 10 ساله ای بنام اوا استیل همراه با مادرش ریتا ماری با نشان دادن برگ درختی بزرگتر از برگ درخت جوزف گفتند برگ درخت کشف شده توسط انها بزرگتر است اما دوست ندارند با گینس تماس بگیرند. بهر حال این موضوع رسانه ای شده اما تا کنون گینس واکنشی نشان نداده است. دعوا بین ونکووری ها و اونتاریو یی ها ادامه دارد!

سالانه 65 هزار نفر با ارسال مدارک خود به گینس درخواست می کنند تا نامشان در کتاب رکورد داران درج شود.

Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.

خبرآنلاین