این زوج هنرمند در سیاتل آمریكا دارای18فرزند بوده وقصد آوردن نوزدهمین فرزند وشکستن رکورد گینس قبلی در را دارند


Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.
Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.