کمال الملک —–> محمد غفاری
Resigzed Image Click this bar to view the full image.مارک تواین —–> ساموئل لنگهورن کلمنس
Resigzed Image Click this bar to view the full image.میرزاده عشقی —–> سید محمدرضا کردستانیسیمین بهبهانی —–> سیمین خلیلی
Resigzed Image Click this bar to view the full image.امیر کبیر —–> تقی فراهانی
Resigzed Image Click this bar to view the full image.ذبیح الله منصوری —–> ذبیح الله حکیم الهی دشتی
م. امید —–> مهدی اخوان ثالث
Resigzed Image Click this bar to view the full image.شهریار —–> محمدحسین بهجت تبریزی
Resigzed Image Click this bar to view the full image.حافظ —–> شمس الدین محمد شیرازیچارلی چاپلین —–> سِر چارلز اسپنسر چاپلین
Resigzed Image Click this bar to view the full image.پروین اعتصامی —–> رخشنده اعتصامی
Resigzed Image Click this bar to view the full image.صائب تبریزی —–> میرزا محمد علی
Resigzed Image Click this bar to view the full image.سلمان فارسی —–> روزبه
Resigzed Image Click this bar to view the full image.ستارخان —–> ستار قره‌داغیمیرداماد —–> میر برهان‌الدین محمدباقر استرآبادیباقرخان —–> باقر تبریزی
Resigzed Image Click this bar to view the full image.نسیم شمال —–> سید اشرف‌الدین گیلانیجبار باغچه بان —–> میرزا جبار عسگرزاده
Resigzed Image Click this bar to view the full image.بدیع الزمان فروزانفر —–> محمدحسین بشرویه‏ای
Resigzed Image Click this bar to view the full image.چه گوارا —–> ارنستو رافائل گوارا دلاسرنا
Resigzed Image Click this bar to view the full image.سعدی —–> مُصلِح الدین مُشرف بن عَبدُالله
Resigzed Image Click this bar to view the full image.عزیز نسین —–> مَحمَت نُصرَت
Resigzed Image Click this bar to view the full image.آتا تورک —–> مصطفی کمال پاشا
Resigzed Image Click this bar to view the full image.ولتر —–> فرانسوا ماری آروئبودا —–> سیدارتا گوتما
Resigzed Image Click this bar to view the full image.بیل کلینتون —–> ویلیام جفرسون بلایت سوم
Resigzed Image Click this bar to view the full image.سیمون بولیوار —–> سیمون لوسی ارنستین ماریپله —–> ادسون آرانتس دوناسیمنتونیما یوشیج —–> علی اسفندیاریافلاطون —–> آریستو کلس
Resigzed Image Click this bar to view the full image.گلاب آدینه —–> گلاب مستعانشیرین بینا —–> شیرین صدق گویامادر ترزا —–> آگنس گوک بژازینبزرگ علوی —–> مجتبی علوینادره —–> حمیده خیر آبادیتیتو —–> جوزپ بروزثریا قاسمی —–> مولود ملاقاسمجان وین —–> ماریون موریسون
Resigzed Image Click this bar to view the full image.ایرج راد —–> اکبر حسنی رادسیروس گرجستانی —–> علی اکبر محمدزاده گرجستانیاستالین —–> یوسف ویساریونوویچ ژوگاشویلی
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
گوهر مراد —–> غلامحسین ساعدیر . اعتمادی —–> رجبعلی اعتمادیم .. الف . به آذین —–> محمود اعتمادزادملکه الیزابت —–> الیزابت الکساندرا مری ویندسورایرج —–> حسین خواجه امیری
Resigzed Image Click this bar to view the full image.پرویز یاحقی —–> پرویز صدیقی پارسی
Resigzed Image Click this bar to view the full image.ابوعمار —–> یاسر عرفات
Resigzed Image Click this bar to view the full image.ماکسیم گورکی —–> آلکسی ماکسیموویچ پِشکوف
Resigzed Image Click this bar to view the full image.ملک الشعرا —–> محمدتقی بهار
Resigzed Image Click this bar to view the full image.آریل شارون —–> آریل ساموئل مشرایبرعبدالکریم سروش —–> حسین حاج فرج الله دبّاغ
Resigzed Image Click this bar to view the full image.کیتارو —–> ماسانورى تاکاهاشى
Resigzed Image Click this bar to view the full image.تروتسکی —–> لو داویدوویچ برونشتاین