روایتـی از دنیـای 1 بـام و 2 هــوا ... !

ای قوم به حج رفته کجایید کجایید، معشوق همین جاست بیایید بیایید

Resigzed Image Click this bar to view the full image.


معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار، در بادیه سرگشته شما در چه هوایید

Resigzed Image Click this bar to view the full image.


گر صورت بی​صورت معشوق ببینید، هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید

Resigzed Image Click this bar to view the full image.


ده بار از آن راه بدان خانه برفتید، یک بار از این خانه بر این بام برآیید

Resigzed Image Click this bar to view the full image.


آن خانه لطیفست نشان​هاش بگفتید، از خواجه آن خانه نشانی بنمایید

Resigzed Image Click this bar to view the full image.


یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدیت، یک گوهر جان کو اگر از بحر خدایید

Resigzed Image Click this bar to view the full image.


با این همه آن رنج شما گنج شما باد، افسوس که بر گنج شما پرده شمایید

Resigzed Image Click this bar to view the full image.


اى فرزندان آدم جامه خود را در هر نمازى برگیرید و بخورید و بیاشامید ولى زیاده‏ روى مکنید که او اسرافکاران را دوست نمی دارد (اعراف آیه 31)

Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.


.
.
.
.
.
.
.

و قسمت دوم این داستان

Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.