سبزپرس – گروه محیط طبیعی: 300 نوع مرغ مينا و طوطی سبز توسط مأموران اجرایی گارد حفاظت محیط زیست شهرستان سراوان در استان سیستان و بلوچستان از متخلفان كشف و ضبط شد.


بهگزارش سبزپرس و به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان، مأمورین اجرایی گارد حفاظت محیط زیست شهرستان سراوان در حینمأموریت گشت و کنترل حوزه استحفاظی این شهرستان در هفته گذشته موفق شدند یک نفرمتخلف را بدلیل حمل غیرمجاز تعداد 150 قطعه پرنده حمایت شده از نوع مینا و تعداد150 قطعه از نوع طوطی سبز دستگیر کنند.
به استناد قانون شکار و صید مصوب 1346 و مصوبه260 مورخ 14/2/84 شورایعالی حفاظت محیط زیست بهای ناشی از ضرر و زیان هر قطعهمینا 800 هزار ریال و هر قطعه طوطی 120 هزار ریال تعیین شده است.
بر اساس این گزارش متخلف مزبور به پرداخت 12 میلیون و 600 هزار ریال بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست محکوم شد.
پرونده این فرد جهت رسيدگي به جرائم انجام شده و طی مراحل قانونی به مراجع قضايي ذيربط ارجاع داده شده است.