325 شکل از حیوانات را داخل این درخت 40 طبقه می بینید. این درخت در پارک موضوعی دیزنی انیمال کینگداوم واقع شده و باعث جذب توریست شده است. شکل و شمایل بیش از 325 حیوان را می توانید روی درخت ببینید.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.