محقيقات ایتالیایی بار دیگر ثابت کردند که كودكان با بهره هوشي بالا در آينده گياهخوار خواهند شد.

Resigzed Image Click this bar to view the full image.


به گزارش خبرگزاری ای بی سی هلث ، اين پژوهشگران بر این یاورند كودكاني كه بهره هوشي (IQ) آنها 110 است، 50درصد بیشتر از ديگران در آينده گياهخوار مي شوند.
بر اساس اين گزارش، همچنين اين تحقيق بر روي8 هزار زن و مرد با بهره هوشي متفاوت انجام شد كه اكثر گياهخواران را زنان با طبقه اجتماعي و مدرك تحصيلي بالا تشكيل مي دادند.
در عین حال، نتايج اين آزمايش نشان داد بهره هوشي بالا با درصد كمتر بيماري هاي قلبي مرتبط است.


مترجم: پریسا
منبع: abchealth