سلام زمـــانــی کـــه هـــنوز بـــا این ســـایت جـــامـــع و دوست داشـــتنــی آشـــنا نشـــده بـــودم ، از ســـر کنجـــکـــاوی بـــه دنبـــال سگـــی بـــودم کـــه بــالا تریـــن هـــوش رو در بــیـن ســـگ هـــا داشـــته بـــاشه ، البتـــه مــــن بــا نــژاد فـــوق العــاده Golden Retriver آشنــا قــبلــی داشتــم خـــلاصـــه مـــوتور جـــستجـــو گـــر Google ســـایت جـــامع خـــارجـــی رو بـــه مـــن معـــرفـــی کـــرد و بنده با اطلاعـــات جـــالـــبی راجــب 10 سگ با هـــوش جـــهـــان مواجـــه شــــدم بــــد نـــیــســت شمـــا دوســـتان نیز از این اطلاعــآت بهـــرمـــند بشـــید

بـــه ترتیــب از آخـــر بـــه اول


#10
Australian Cattle Dog

Resigzed Image Click this bar to view the full image.
تـرجـمـه :

ورزش مورد نیاز : 5 / 5
عاطفه سطح : 4 / 5
دوستی متفرقه حیوانات خانگی : 2 / 5
دوستی، غریبه : 2 / 5
سهولت آموزش : 5 / 5

درباره امتیازات :

ورزش مورد نیاز :
1 : کم ، زیاد ، 5 : عالی
سطح عاطفه :
1 : درونگرا، 5 : Extroverted.
دوستی متفرقه حیوانات خانگی :
1 : حداقل این مطلب، 5 : بیشترین مطلب.
دوستی، غریبه :
1 : حداقل این مطلب، 5 : بیشترین مطلب.
سهولت آموزش :
1 : سخت ترین، 5 : دست کم دشوار است.

#9
Rottweiler

Resigzed Image Click this bar to view the full image.
تـرجـمـه :

ورزش مورد نیاز : 3 / 5
عاطفه سطح : 2 / 5
دوستی متفرقه حیوانات خانگی : 2 / 5
دوستی، غریبه : 1 / 5
سهولت آموزش : 3 / 5

درباره امتیازات :

ورزش مورد نیاز :
1 : کم ، زیاد ، 5 : عالی
سطح عاطفه :
1 : درونگرا، 5 : Extroverted.
دوستی متفرقه حیوانات خانگی :
1 : حداقل این مطلب، 5 : بیشترین مطلب.
دوستی، غریبه :
1 : حداقل این مطلب، 5 : بیشترین مطلب.
سهولت آموزش :
1 : سخت ترین، 5 : حداقل مشکل
#8
The Papillon

Resigzed Image Click this bar to view the full image.
تـرجـمـه :

ورزش مورد نیاز : 1 / 5
عاطفه سطح : 5 / 5
دوستی متفرقه حیوانات خانگی : 4 / 5
دوستی، غریبه : 4 / 5
سهولت آموزش : 5 / 5

درباره امتیازات :
ورزش مورد نیاز :
1 : کم ، زیاد ، 5 : عالی
سطح عاطفه :
1 : درونگرا، 5 : Extroverted.
دوستی متفرقه حیوانات خانگی :
1 : حداقل این مطلب، 5 : بیشترین مطلب.
دوستی، غریبه :
1 : حداقل این مطلب، 5 : بیشترین مطلب.
سهولت آموزش :
1 : سخت ترین، 5 : دست کم دشوار است.
#7
Labrador Retriever


Resigzed Image Click this bar to view the full image.تـرجـمـه :

لابرادور سگ مخصوص یافتن شکار و مجروحین
خلق و خو :


ورزش مورد نیاز : 3 / 5
عاطفه سطح : 5 / 5
دوستی حیوانات خانگی متفرقه : 5 / 5
دوستی، غریبه : 5 / 5
سهولت آموزش : 5 / 5

درباره امتیازات :

ورزش مورد نیاز :
1 : کم ، زیاد ، 5 : عالی
سطح عاطفه :
1 : درونگرا، 5 : Extroverted.
دوستی متفرقه حیوانات خانگی :
1 : حداقل این مطلب، 5 : بیشترین مطلب.
دوستی، غریبه :
1 : حداقل این مطلب، 5 : بیشترین مطلب.
سهولت آموزش :
1 : سخت ترین، 5 : دست کم دشوار است.
#6
Shetland Sheepdog


Resigzed Image Click this bar to view the full image.تـرجـمـه :

سگ گله شتلند
خلق و خو :

ورزش مورد نیاز : 3 / 5
عاطفه سطح : 3 / 5
دوستی متفرقه حیوانات خانگی : 4 / 5
دوستی، غریبه : 1 / 5
سهولت آموزش : 5 / 5

درباره امتیازات :

ورزش مورد نیاز :
1 : کم ، زیاد ، 5 : عالی
سطح عاطفه :
1 : درونگرا، 5 : Extroverted.
دوستی متفرقه حیوانات خانگی :
1 : حداقل این مطلب، 5 : بیشترین مطلب.
دوستی، غریبه :
1 : حداقل این مطلب، 5 : بیشترین مطلب.
سهولت آموزش :
1 : سخت ترین، 5 : دست کم دشوار است.
#5
Doberman Pinscher

Resigzed Image Click this bar to view the full image.تـرجـمـه :

ورزش مورد نیاز : 3 / 5
عاطفه سطح : 5 / 5
دوستی متفرقه حیوانات خانگی : 3 / 5
دوستی، غریبه : 3 / 5
سهولت آموزش : 3 / 5

درباره امتیازات :

ورزش مورد نیاز :
1 : کم ، زیاد ، 5 : عالی
سطح عاطفه :
1 : درونگرا، 5 : Extroverted.
دوستی متفرقه حیوانات خانگی :
1 : حداقل این مطلب، 5 : بیشترین مطلب.
دوستی، غریبه :
1 : حداقل این مطلب، 5 : بیشترین مطلب.
سهولت آموزش :
1 : سخت ترین، 5 : دست کم دشوار است.
#4
Golden Retriever


Resigzed Image Click this bar to view the full image.Doberman Pinscher

Resigzed Image Click this bar to view the full image.تـرجـمـه :

طلایی سگ مخصوص یافتن شکار و مجروحین
خلق و خو :

ورزش مورد نیاز : 3 / 5
عاطفه سطح : 5 / 5
دوستی حیوانات خانگی متفرقه : 5 / 5
دوستی، غریبه : 5 / 5
سهولت آموزش : 5 / 5

درباره امتیازات :

ورزش مورد نیاز :
1 : کم ، زیاد ، 5 : عالی
سطح عاطفه :
1 : درونگرا، 5 : Extroverted.
دوستی متفرقه حیوانات خانگی :
1 : حداقل این مطلب، 5 : بیشترین مطلب.
دوستی، غریبه :
1 : حداقل این مطلب، 5 : بیشترین مطلب.
سهولت آموزش :
1 : سخت ترین، 5 : دست کم دشوار است.
#3
German Shepherd


Resigzed Image Click this bar to view the full image.
تـرجـمـه :

چوپان آلمانی
خلق و خو :

ورزش مورد نیاز : 4 / 5
عاطفه سطح : 3 / 5
دوستی متفرقه حیوانات خانگی : 3 / 5
دوستی، غریبه : 2 / 5
سهولت آموزش : 5 / 5

درباره امتیازات :

ورزش مورد نیاز :
1 : کم ، زیاد ، 5 : عالی
سطح عاطفه :
1 : درونگرا، 5 : Extroverted.
دوستی متفرقه حیوانات خانگی :
1 : حداقل این مطلب، 5 : بیشترین مطلب.
دوستی، غریبه :
1 : حداقل این مطلب، 5 : بیشترین مطلب.
سهولت آموزش :
1 : سخت ترین، 5 : دست کم دشوار است.
#2
Poodle


Resigzed Image Click this bar to view the full image.
تـرجـمـه :

اسباب بازی پودل
خلق و خو :
ورزش مورد نیاز : 2 / 5
عاطفه سطح : 4 / 5
دوستی متفرقه حیوانات خانگی : 3 / 5
دوستی، غریبه : 4 / 5
سهولت آموزش : 5 / 5
پودل استاندارد خلق و خو :
ورزش مورد نیاز : 4 / 5
عاطفه سطح : 3 / 5
دوستی متفرقه حیوانات خانگی : 4 / 5
دوستی، غریبه : 3 / 5
سهولت آموزش : 5 / 5
درباره امتیازات :
ورزش مورد نیاز :
1 : کم ، زیاد ، 5 : عالی
سطح عاطفه :
1 : درونگرا، 5 : Extroverted.
دوستی متفرقه حیوانات خانگی :
1 : حداقل این مطلب، 5 : بیشترین مطلب.
دوستی، غریبه :
1 : حداقل این مطلب، 5 : بیشترین مطلب.
سهولت آموزش :
1 : سخت ترین، 5 : دست کم دشوار است.
#1
Border Collie


Resigzed Image Click this bar to view the full image.

تـرجـمـه :

خلق و خوی سگ گله حاشیه اسکاتلند :
ورزش مورد نیاز : 5 / 5
عاطفه سطح : 3 / 5
دوستی حیوانات خانگی متفرقه : 1 / 5
دوستی، غریبه : 2 / 5
سهولت آموزش : 5 / 5

درباره امتیازات :
ورزش مورد نیاز :
1 : کم ، زیاد ، 5 : عالی
سطح عاطفه :
1 : درونگرا، 5 : Extroverted.
دوستی متفرقه حیوانات خانگی :
1 : حداقل این مطلب، 5 : بیشترین مطلب.
دوستی، غریبه :
1 : حداقل این مطلب، 5 : بیشترین مطلب.
سهولت آموزش :
1 : سخت ترین، 5 : دست کم دشوار است.
مــوفــق بـــاشــیدمـــنـــبـــع : The Top 10 Smartest Dog Breeds In The World