براساس گزارش مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استان اصفهان چنانچه تغييرات بارش 4 ماهه گذشته بصورت ماهانه و تجمعي در ايستگاههاي سينوپتيك كشور رديابي شود این نتیجه به دست می آید که مجموع ريزش هاي جوي كشور در پایان مهرماه سال جاری معادل 5/8 میلیمتر بوده است در شرایطی که متوسط درازمدت آن طی این مدت 5/15 میلیمتر است که حاکی از کاهش 5/45 درصدی بارش در این ماه و وقوع خشکسالی فراگیر در اغلب نقاط کشور است.
بر اساس این گزارش، ریزش های جوی پراکنده و نه چندان چشمگیر در برخی نقاط کشور در آبان ماه نه تنها نتوانست آثار کاهش بارندگی در مهرماه را جبران کند، بلکه بر میزان خشکسالی در کشور در این ماه نيز افزوده شد و میزان بارندگی جاری 1/51 درصد نسبت به میانگین درازمدت آن كاهش يافت. با بررسی آمار ریزش های جوی در آذرماه مشخص شد اين ماه در سال جاری با کاهش بسیار شدیدی در بارش های جوی مواجه شده به نحوی که میزان نزولات جوي 1/24 میلیمتر رسیده که در مقایسه با بارش درازمدت آن طی همین مدت كه معادل 1/61 میلیمتر بوده است حدود 5/2 برابر كاهش يافته است.
به طور کلی پاییز سال آبی جاری به عنوان یکی از خشک ترین پاییزها در سال های اخیر به حساب می آید به نحوی که در تمام ماه های این فصل کمتر نقطه ای را می توان در کل کشور مشاهده نمود که بارش دریافتی آن مساوی و یا بیشتر از بارش درازمدت آن باشد و حتی در شرايط ترسالی خفیف باشد. برای مثال بارش دریافتی استان آذربایجان غربی که یکی از پرباران ترین استان های کشور است تا پایان آذرماه 1389، 33 میلیمتر ثبت شده است که در مقایسه با آمار درازمدت آن كه معادل 110 میلیمتر است بسیار کمتر و کاهشی نگران كننده و كم سابقه داشته است.
با شروع فصل زمستان انتظار می رفت با افزایش ریزش ها، ضمن کاهش آثار زیانبار خشکی شدید پاییز، ریزش های جامد در ارتفاعات، پشتوانه ای برای چشمه ها و رودخانه ها در بهار باشد اما مجموع بارش ثبت شده در ایستگاه های کشور تا پایان دی ماه نشان داد که خشکسالی کماکان بر مناطق مختلف کشور سیطره دارد. مقایسه آمار بارش تجمعی دریافتی تا پایان دی ماه سال آبی جاری (75 میلیمتر) با میانگین درازمدت آن(147 میلیمتر) حاکی از کاهش 48 درصدی بارش نسبت به میانگین درازمدت است.