ايرن : رئيس باغ وحش ارم کشتن پلنگ و سياه گوش اين باغ وحش را تکذيب کرد.






به گزارش خبرگزاري ايران، به دنبال بروز شايعاتي مبني بر تيرباران پلنگ و سياه گوش باغ وحش ارم به دليل بيماري مشمشه ، امير الهامي گفت:" اين شايعه را قويا تکذيب مي کنم."


وي در گفت و گو با ايرن ادامه داد:" باغ وحش ارم آماده است پلنگ و سياه گوش باغ وحش را به کليه کساني که در اين باره ترديد دارند، نشان دهد."


الهامي ضمن درخواست از رسانه ها براي جلوگيري از انتشار شايعات ، افزود:" باغ وحش نهايت دقت را در نگهداري از گربه سانان وساير حيوانات اعمال مي کند."

رئيس باغ وحش ارم با اظهار بي اطلاعي از ابتلاي ببر ماده سيبريايي به مشمشه، گفت:" سازمان دامپزشکي بايد در اين زمينه نظر بدهد."

وي با رد اين ادعا که مي شد ببر نر سيبريايي و شيرهاي مبتلا به مشمشه را درمان کرد، افزود:" بيماري هم در ببر نر وهم درشيرهاي باغ وحش بسيار پيش رفته بود و امکان مداواي آنها وجود نداشت."

به دنبال مرگ ببر نر سيبري به دليل ابتلا به مشمشه در باغ وحش ارم تهران در ديماه امسال، شيرهاي باغ وحش تهران نيز در اين باغ وحش به دليل ابتلا به مشمشه معدوم شدند.

دکتر هومن ملوک پور، از اعضاي تيم پزشکي ببرهاي سيبريايي اخيرا در مصاحبه اي گفته است:" کشتن شيرهاي باغ وحش کار اشتباه و غير اصولي بود چرا که مشمشه در گوشتخوران تا 90 درصد قابل درمان است اما سمداراني مانند اسب، الاغ و قاطر و ... بايد معدوم شوند."
به گفته وي بيماري ببر ماده سيبري نيز به راحتي قابل درمان است و بايد براي درمان آن تلاش کرد.