دیرینه شناسان آمریکایی در بررسیهای خود دریافتند دایناسورها می توانسته اند به دلیل آن که مورد آزار شپشها قرار داشتند تندخو بوده باشند. به گزارش خبرگزاری مهر، تیم تحقیقاتی "کوین جانسون" از دانشگاه ایلینویز با مطالعه بر روی dna شپش نشان دادند که این حشره بیش از 65 میلیون سال قبل و در زمانی که دایناسورها هنوز منقرض نشده بودند به تکامل رسیده است.
این محققان در این خصوص اظهار داشتند: "مطالعات ما نشان می دهد که هر دو گونه شپش پرندگان و پستانداران قبل از انقراض دایناسورها به وجود آمده اند."
این محققان با استفاده از dna بیش از 69 نسل مختلف شپش یک شجره خانوادگی از تکامل این حشره را به دست آوردند.
از آنجا که تغییرات ایجاد شده در dna بیش از هزار سال اندوخته می شود این تغییرات می توانند برای تعیین خط زمانی تکامل یک گروه مربوط به جانوران مورد استفاده قرار گیرند.
این دانشمندان افزودند: "شپش ها فسیلهای زنده هستند. گذشته ما در ژنوم این انگلها نوشته شده است. بنابراین با بازسازی تاریخ تکامل آنها می توانیم از این حشرات به عنوان یک ردیاب برای بررسی تاریخ تکامل میزبانان آنها استفاده کنیم."
براساس گزارش دیلی میل، تاکنون تصور می شد که گونه های متفاوت نسبتاً کمی از پرندگان و پستانداران در زمان دایناسورها وجود داشته اند و تنها پس از انقراض دایناسورها این حیوانات یک دوره سریع متنوع شده اند.
این درحالی است که یافته های جدید این دانشمندان نشان می دهد که پستانداران و پرندگان مدتها قبل از انقراض دایناسورها تنوع زیستی خود را آغاز کرده اند.
این محققان اعلام کرده اند: "این بررسیها به ما اطلاعاتی را در مورد گستردگی شپشها در میان پرهای پرندگان ارائه می کند. این حشرات احتمالا در 65 میلیون سال قبل با طیف وسیعی از میزبانان از جمله دایناسورها زندگی انگلی داشته اند. بنابراین اگر دایناسورها واقعا شپش داشته اند شاید پرندگان شپشها را از این خزندگان ماقبل تاریخ به ارث برده اند."