جغد خندان که با نام دیگر جغد صورت سفید نیز شناخته شده است در ابتدا در نیوزلند یافت شد.
در ابتدا جغد های خندان در زمینه رنگهای زرد مایل به قهوایی تا قهوه ایی تیره یافت میشدند اما بعدا با میکس آنها با گونه های دیگر به رنگ سفید نیز پیدا شد.

Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.