قسمت اول
Resigzed Image Click this bar to view the full image.

چه زمانی باید به کاکتوسم اب دهم؟

از ماه اوریل تا سپتامبر گیاه کاکتوس فقط نیاز دارد که یکبار در ماه 2-3 ساعت ابیاری قطره ای شود . کاکتوس های تازه کاشته شده یا کاکتوس هایی که پیوند زده شده اند برای 3-4 ماه اول می توانند 2 بار در ماه ابیاری شوند . اگر شما سیستم ابیاری قطره ای دارید ، باید ½ گالون در ساعت بر تمام کاکتوس ها پاشیده شود . کاکتوس ها باید برنامه ابیاری مخصوص خودشان را داشته باشند و هرگز نباید برنامه ابیاری انها با درخچه های دیگر یکی باشد .

ضروری ست که تمام کاکتوس ها بین ابیاری ها زمان خشک شدن داشته باشند . همیشه به یاد داشته باشید که مانند قسمتی از بیابان است ، بنابراین باید برای کاکتوستان از شرایط طبیعی منطقه بومی اش ، تقلید کنید .

در پایان ماه اکتبر شما باشد ابیاری تمام کاکتوس هایتان را با گذاشتن درپوش بر روی لوله های باریک هر کاکتوس ، متوقف کنید . در ماه اوریل شما میتوانید تمام درپوش ها را بردارید و برنامه ابیاریتان را ادامه دهید .

مترجم:غزاله.م