پژوهشگران فرانسوی موفق شدند راز مکانیزم عملکردی پروتئینهای ضدیخ را که به حیوانات قطبی کمک می کند در دماهای بسیار پایین زنده بمانند کشف کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، بدون پروتئینهای ضدیخ که قادرند از یخ زدگی مایعات داخل بدن جانداران ساکن مناطق قطبی جلوگیری کند تمام گونه های ساکن مناطق زیر صفر نمی توانند زنده بمانند.
اکنون راز مکانیزم عملکرد این پروتئینها در دو تحقیق مستقل فاش شد.
در تحقیق اول، دانشمندان موسسه "لائو- لانگوین" فرانسه که نتایج بررسیهای خود را در ژورنال بازشناختی مولکولی منتشر کرده اند از تکنیک تفرق نوترونها برای تماشای بهتر نقاط اتصال میان پروتئینهای ضدیخ و بلورهای یخ استفاده کردند این بلورهای یخ در مایعات داخلی بدن حیوانات قطبی تشکیل می شود.
در این بررسیها، این دانشمندان کشف کردند برخلاف آنچه که در سایر پروتئینها وجود دارد سطح پروتئینهای ضدیخ از اجزای آبگریز پوشیده شده است.
این دانشمندان با استفاده از این تکنیک جدید موفق شدند به روشی بهتر مکانهای ویژه این نقاط آبگریز را در داخل مایعات بدن ماهی Zoarces americanus رصد کنند. این ماهی ساکن آبهای شمال غربی اقیانوس اطلس است.
نتایج این تحقیقات نشان داد که اجزای آبگریز، خود را به حفره مرکز حلقه بلورهای یخی می رسانند و داخل آن قرار می گیرند.
به این ترتیب، پروتئینهای ضدیخ به بلورهای یخ متصل می شوند و از ازدیاد و رشد آنها و در نتیجه از یخزدگی مایعات جلوگیری می کنند.
به گفته این محققان، این پروتئینها به آب مایع متصل نمی شوند درصورتیکه این اتفاق می افتاد منجر به مرگ جاندار می شد.
براساس گزارش نیوساینتیست، در تحقیق دوم که دانشمندان دانشگاه کوئینز در اونتاریوی کانادا در تائید نتایج دانشمندان فرانسوی انجام دادند و در مجله علمی Pnas منتشر کردند مشخص شد که در مرکز هر حلقه از بلورهای یخ یک پیچش آبگریز از پروتئین ضدیخ وجود دارد.
به گفته این محققان، این مکانیزم می تواند به عنوان روشی جدید برای محافظت از بافتهای سالم در زمان نابود کردن سلولهای سرطانی با استفاده از تکنیکهای سرمادرمانی استفاده شود.