این عارضه التهاب غشا مخاطی‌ سطح داخلی‌ پلک‌ها و قسمتهایی از از کره چشم که سطح آن را پوشانیده است ، می‌باشد علائم شامل قرمز و ملتهب گشتن بافت اطراف چشم است در این حالت ترشحات آبکی‌ و غلیظ از چشم جاری میشود .التهاب مذکور ممکن است نشی‌ از عوامل باکتریای ،ویروسی‌ و یا الرژیک بوده و یا در اثر برخورد اجسام خارجی‌ با چشم ایجاد میشود . این بیماری به راحتی‌ دارمان پذیر است در صورت مشخص شدن عامل ایجاد کننده درمان اختصاصی علیه آن صورت گیرد

نگهداری و تربیت سگ‌

مترجمین:

دکتر فریبرز افروزی

دکتر شهرام جمشیدی