سي‌ و دومين ماه گرفتگي كامل از هفتاد و دو گرفت ساروس 130 در شبانگاه چهارشنبه 25 خرداد ماه جاري به وقوع مي پيوندد كه تقريبا نيمي از ساكنان زمين در جنوب آمريكا، اروپا، آفريقا، استراليا و آسيا از جمله ايران شاهد اين پديده جذاب آ‌سماني مي‌باشند.

به گزارش سرويس علمي ايسنا، با توجه به زمان وقوع اين واقعه در ايران كه از ساعت 22:53 آغاز و ساعت 2:32 بامداد پنج‌شنبه 26 خرداد پايان مي‌يابد، هموطنانمان بهترين شرايط را براي رصد اين پديده خواهد داشت.