این پرچم همان پرچم جنجالی 253 مترمربعی است که در اوائل سال بعد از چهار روز نصب پاره شده بود.

این پرچم همان پرچم جناجالی 253 مترمربعی است که در اوائل سال بعد از چهار روز نصب پاره شده بود.


40کلاغ : با نصب این پرچم نانویی که یکی از بزرگترین پرچم های نصب شده در کشور می باشد باید منتظر ماند و دوام آن را دید. پرچم قبلی که برای مسئولین میراث فرهنگی دردسر شده بود به نوعی حساسیت زیادی را در سراسر کشور با توجه به مبلغ ساخت آن ایجاد کرده بود.
Resigzed Image Click this bar to view the full image.

پرچم جدید در حال جدا شدن از زمین و افراشته شدن در کنار خلیج فارس
Resigzed Image Click this bar to view the full image.


تصویرزیر پرچم پاره شده قبلی است.
Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.