1 غذا دادن بیش از حد:این عمل موجب افزایش میزان پسمانده غذایی میشود .پسماندها در کف اکواریوم باقی میمانند و غذای مناسب برای رشد باکتری های مضر را فراهم میکنند .فساد پسماند ها موجب کدر شدن رنگ اب و ناسالمی ان میشود .علاوه بر این ورود هجم زیاد غذا به معنمای افزایش میزان فضولات ماهی ها نیز می باشد که موجب افزایش سطح امونیاک و نیتریت و دیگر عناصر مضر برای ماهی هاست

2 شلوغ کردن بیش از حد تانک:باید همیشه فضا و قلمرو مورد نیاز برای هر ماهی را در نظر گرفت افزایش تعداد ماهی ها در تانک به معنای کاهش قلمرو و فضا برای دیگر ماهی هاست این امر موجب افزایش نزاع ها برای تصاحب قلمرو میشود .هرچه تعداد ماهی ها بیشتر شود میزان فضولات و پسمانده نیز افزایش میابد این امر موجب افزایش فاکتور ها و عناصر خطرناک اب میگردد

3 نگهداری از ماهیانی که با هم سازگاری ندارند:ماهیان اکواریمی را به طور اجمالی شاید بتوان به 2 دسته رزم جو صلح جو تقسیم بندی کرد که (که به اشتباه در ایران به رزم جو گوشت خوار و به صلح جو گیاه خوار میگویند)نگهداری این ماهی ها کنار هم موجب نزاع های خشنی خواهد شد که در ان ماهی ارام ترو یا با جسه کوچکتر مقلوب خواهد بود. علاوه بر این باید به شرایط و نیازهای هر ماهی توجه داشت .اندازه ph دما و سایر فاکتور های شیمایی اب از جمله مواردی هستند که بر روی ماهی ها تاثیر گذارند

4تعویض نکردن اب:عدم تعویض اب موجب افزایش امونیاک نیترات نیتریت سختی اب و دیگر فاکتورهای شیمایی میشود .اب برای ماهی ها به منزله هوا برای انسان هاست همان گونه که انسانها در شرایط هوای الوده و نا پاک قادر به تنفس نیستند اب الود نیز موجب بیماری ساکنین ان خواهد شدو اختلالاتی از قبیل رشد سوزی و بیماری هایی که عامل انها باکتری ها و قارچ ها هستند در پی خواهد داشت

5 عدم استفاده از فیلتر:فیلتر یک تصویه مناسب برای فضولات و پسمانده های غذایی نامحلول در اب است این فیلتر با به جریان انداختن اب هم فضولات و پسمانده های سطح اب را از ان پاکسازی میکند هم جریان رودخانه ای و دریاچه ای راب رای ماهی ها شبیه سازی میکند.در انتخاب فیلتر مناسب باید اندازه تانک و تعداد و نوع ماهی های موجود در تانک را نیز در نظر داشت

ترجمه و اطلاعات شخصی :ایرانشاه
قسمت اول
پی نوشت:این 10 اشتباه در دو شماره مجزا مجله Aquariom fish international اورده شده که به دلیل در دست نبودن شماره اول توضیحات سر فصل های ان از سایت های دیگر و اطلاعات شخصی اضافه گردیده