دیده بان حقوق حیوانات: داغ زدن اسب‌ها برای شناسایی شدن و ثبت مشخصاتشان بر پوست بدن، مصداق کامل آزار است. آزاری که به دلیل همه گیر شدن چندان به چشم نمی‌‌آید. پاسخ این اسب داغ زدن به وضوح نشانگر میزان سختی است که متحمل میشود…