ايرن-:فشارهايي به سازمان محيط زيست براي کشتن ببرسيبريايي وارد شده است. 
به گزارش خبرگزاري محيط زيست ايران،برخي دستگاه ها از سازمان محيط زيست خواسته اند تا ببرسيبريايي را معدوم کند.

يک مقام آگاه در محيط زيست به ايرن گفت:"برخي دستگاه ها از سازمان خواسته اند تا ببرسيبريايي را از بين ببرد اما با اين درخواست موافقت نشد."

وي افزود:"ببرسيبريايي مشکوک به بيماري مشمشه بود ودو آزمايش آن مثبت از آب در آمد اما آزمايش سوم آن منفي بود."

وي در پاسخ به اين سوال که تکليف اين ببر چه خواهد شد؟گفت:"باغ وحش از ما خواسته است تا ببر را تحويل آنان بدهيم.اما فعلا تصميمي در اين باره گرفته نشده است."

اين مقام آگاه احتمال انتقال ببر ماده را به سايت ميانکاله رد کرد و گفت:"به ما توصيه اکيد شده است که چنين کاري انجام ندهيم."

ببرماده سيبريايي از روسيه به ايران وارد شده است.ببر نر سيبريايي سال جاري به علت بيماري مشمشه تلف شد.

پيش تر پزشک معالج ببرهاي سيبريايي به ايرن گفته بود که از ببرماده در اتاقکي پايين تر از محل باغ وحش ارم نگهداري مي شود.او همچنين گفته بود که تصميم نهايي درباره خروج از قرنطينه بايد توسط دامپزشکي اتخاذ شود.