100روز حبس تعليقي براي يک متخلف محيط زيست
ايرن: متخلفي که در فروردين ماه سال گذشته اقدام به عرضه غيرمجاز جانوران وحشي کرده بود به يکصد روز حبس تعليقي به مدت 5 سال محکوم شد.به گزارش خبرگزاري محيط زيست ايران،متخلفي که در فروردين ماه سال گذشته اقدام به عرضه غيرمجاز بالغ بر 163 گونه جانوران وحشي اعم از تاکسيدرمي و زنده نموده بود ؛ به يکصد روز حبس تعليقي به مدت 5 سال محکوم شد.
مسئول واحد حقوقي اداره کل حفاظت محيط زيست خراسان رضوي با بيان اين که اين حکم به نوبه ي خود حکم پيشگيرانه اي محسوب مي شود گفت: مطابق ماده 25 قانون مجازات اسلامي حاکم مي تواند مدت مجازات را بين 2 تا 5 سال تعليق نمايد و اگر شخص مجرم در اين مدت مرتکب جرم جديد مستوجب محکوميت در ماده فوق الذکر شد ، مجازات وي از حالت تعليق خارج و علاوه بر مجازات جرم جديد ، مجازات سابق تعليقي نيز درخصوص وي اجرا خواهد شد.
ذکريا رستميان با تاکيد بر اين که اين حکم پس از پيگيري هاي فراوان در دادگاه تجديد نظر استان صادر شده است افزود:خوشبختانه اکثر قضات به مسائل زيست محيطي توجه دارند واين مهم در حکم دادگاه صادر کننده مشهود است. 
iren.ir