همشهری آنلاین: نتایج بدست آمده از یک پژوهش نشان می‌دهد سولفات روی به عنوان یک داروی تقویت کننده سیستم ایمنی بدن در کنار داروهای درمان سرماخوردگی می‌تواند در کاهش طول مدت علائم بیماری در کودکان تاثیر مثبت داشته باشد. پارسا یوسفی، پژوهشی را با هدف بررسی تاثیر سولفات روی بر طول مدت علائم سرماخوردگی در کودکان طراحی و اجرا کرده است. بر اساس این پژوهش، سرماخوردگی شایع‌ترین بیماری در کودکان است که در اوایل کودکی، به طور متوسط شش تا هفت بار در سال ایجاد می‌شود. از عوارض سرماخوردگی می‌توان به ایجاد عفونت‌های باکتریال ثانویه، غیبت از مدرسه و صرف هزینه زیاد جهت درمان اشاره کرد. درمان معمول سرماخوردگی به صورت درمان علامتی است و در صورتی که بتوان با داروی مؤثر و کم عارضه، مدت علائم سرماخوردگی را در کودکان کاهش داد، می‌توان از عوارض آن کاست. بر اساس برخی مطالعات صورت گرفته، سولفات روی دارای اثر ضد ویروسی و تقویت کننده سیستم ایمنی است. این پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی است و در کودکان یک تا هفت سال مبتلا به سرماخوردگی که به صورت سرپایی به درمانگاه کودکان مراجعه کرده بودند، انجام شده است. در این تحقیق بیماران به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند که حجم نمونه در هر گروه 56 نفر بود. یک گروه، مکمل سولفات روی را برای مدت 10 روز دریافت کردند و گروه دیگر این مکمل را دریافت نکردند. بر اساس پرسش‌نامه تنظیم شده، طول مدت هر یک از علائم آب ریزش و گرفتگی بینی، سرفه، عطسه، تب و طول مدت کلی بیماری، در هر دو گروه مورد بررسی قرار گرفت. داده‌های جمع‌آوری شده با نرم افزار spss و تی تست و من ویتنی آنالیز شدند. یافته‌ها بیانگر این مطلب بود که میانگین طول مدت آب ریزش و گرفتگی بینی در کودکان مبتلا به سرماخوردگی که سولفات روی دریافت کردند، نسبت به گروهی که سولفات روی دریافت نکردند، کاهش معنی ‌دار داشت. همچنین میانگین طول مدت سرفه در گروه دریافت کننده سولفات روی نسبت به گروهی که آن را دریافت نکردند، با اختلاف معنی داری کمتر بود. در نتایج حاصله، میانگین طول مدت عطسه نیز در گروه دریافت کننده سولفات روی با تفاوت معنی داری کمتر از گروه دیگر بود. میانگین طول مدت تب نیز در گروه دریافت کننده سولفات روی نسبت به گروه دیگر کاهش معنی دار داشت و میانگین طول مدت کلی بیماری در گروه دریافت کننده سولفات روی، نسبت به گروهی که دارو را دریافت نکردند، با اختلاف معنی داری کمتر بود. همچنین در هیچ یک از نمونه‌های مورد بررسی، عوارض جانبی مشاهده نشد. بر اساس نتایج بدست آمده در این مطالعه، می‌توان از داروی سولفات روی در کنار سایر درمان‌های حمایتی سرماخوردگی برای کاهش طول مدت علائم و عوارض ناشی از آن استفاده کرد.