دیده بان حقوق حیوانات ایران : هجوم دسته جمعی کلاغها آسمان شهر کرج را سیاهپوش کرد .به گزارش مهر، هجوم چندین هزار کلاغ آسمان شهر کرج را سیاهپوش کرد.حرکت هزاران کلاغ دقایقی ادامه داشت و دسته ای پشت دسته ای دیگر به پرواز درآمده بودند.دسته بزرگ کلاغها از غرب به شرق در حال پرواز بودند. هجوم جمعی چندین هزار کلاغ موجب بهت و حیرت مردم شد.
Resigzed Image Click this bar to view the full image.